Kötelező cégbírósági adatbejelentés

Kötelező cégbírósági adatbejelentés

 

A 2011. évi CXVII. Törvény alapján, a 2012. március 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások következtében minden 2012. mácius 01. előtt  Magyarországon bejegyzett cég vonatkozásában el kell végezni a következő kötelező cégbírósági adatbejelentéseket, melynek határideje:

  • 2013. február 1-e

 

Tartalom:

1. Cégnév

2. Székhely, telephely, fióktelep

3. Személyes adatok

4. Kézbesítési megbízott

5. Tevékenységek

 

1. Cégnév

Azon cégek melyeknek cégneve, vagy rövidített neve nem felel meg a törvényben foglalt előírásnak, kötelesek cégnevük megváltoztatására.
Előírás: a cégnévnek egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől.

2. Székhely, telephely, fióktelep

Azon cégek melyek nem csatoltak be a székhely, telephely, és fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot, kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

3. Személyes adatok

A cég képviseletére jogosultakon kívül a társaság magánszemély tagjainak születési helyét és idejét, valamint adóazonosító jelét is be kell jelenteni a cégbíróságnak.

4. Kézbesítési megbízott

Külföldi tagok, képviselők esetén (külföldi társaság vagy magánszemély) belföldi kézbesítési megbízottat kell kinevezni, aki nem lehet a társaság tagja, képviselője.

5. Tevékenységek

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg.

 

A névváltozás kivételével illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak a fent felsorolt adatokat.

A változás bejelentése azonban mégis költséggel jár, hiszen módosítani kell a létesítő okiratot, melyhez jogi képviselő szükséges, valamint be kell szerezni a tulajdoni lapot is.

További fontos információ, hogy a jogalkotó kötelezővé tette a cégbíróságok számára a késedelmes adatbejelentés bírságolását. Amennyiben a cégek nem tesznek eleget határidőben a cégmódosítási kötelezettségüknek, a cégbíróság 50 – 900 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat.

További szankció lehet még,  az adóhatóság részéről a cég adószámának felfüggesztése is.

Törvényi hivatkozások:

A
teljes törvény szövege hatályos állapotban:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600005.TV

2006. évi V. törvény

129. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg a 3. § (5) bekezdésben vagy a 4. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

(2) A Módtv. hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

(3) A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint a Módtv.-vel megállapított 24. § h) pontjában, 27. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (2) bekezdés a)-b) pontjában, 27. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 27. § (4) bekezdés b) pont bc)alpontjában, 27. § (6) bekezdés a) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, valamint a 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

31. §. (2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.

Nyelv Kiválasztása
Archívum